Toekomstplannen voor terrein van bouw- en sloopbedrijf aan de Hoofdstraat in Midwolde

Toekomstplannen voor terrein van bouw- en sloopbedrijf aan de Hoofdstraat in Midwolde

MIDWOLDE – Sinds medio jaren ’70 van de vorige eeuw was op het perceel Hoofdstraat 101-1 te Midwolde een bouw- en sloopbedrijf met puinbreekinstallatie gevestigd. De bedrijfsactiviteiten zijn per 1 februari 2017 beëindigd.

In de loop der jaren is veel te doen geweest over de milieuvergunningen die door de provincie voor het bouw- en sloopbedrijf zijn afgegeven. Er zijn diverse beroepsprocedures gevoerd, waarbij vergunningen door de Raad van State zijn vernietigd. Aanleiding hiervoor was vooral geluid- en stofoverlast voor de directe omgeving, veroorzaakt door de bedrijfsactiviteiten.

De eigenaar (Dusness Onroerend Goed BV) en het college van Burgemeester en wethouders zijn met elkaar in gesprek over de toekomst van het perceel. Die gesprekken hebben geleid tot voorlopige afspraken die neergelegd zijn in een conceptovereenkomst. Partijen zijn voornemens om die overeenkomst op korte termijn te bekrachtigen. De conceptovereenkomst voorziet onder andere in:

  • het afgraven en verwijderen van puinafval en asfaltresten door de eigenaar
  • het uitvoeren van een bodemonderzoek door de eigenaar
  • het zo nodig uitvoeren van een functiegerichte sanering door de eigenaar
  • het zo mogelijk doen van een voorstel door het college aan de raad om de geldende bestemming ‘Sloop en bouwbedrijf’ te wijzigen in een algemene bedrijvenbestemming.
    De zwaarte van de toe te laten bedrijven in de zin van mogelijke milieubelasting wordt daarbij ten opzichte van de geldende bestemming aanzienlijk teruggebracht.
  • een eventuele ontsluiting van de locatie via het bedrijventerrein Leeksterhout.
    Ook hiervoor is een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk.

Besluitvorming over het al dan niet aangaan van een overeenkomst is voorzien in maart 2018. Voor het wijzigen van de bestemming wordt de daartoe voorgeschreven procedure gevolgd. Uitgangspunt voor de wijziging van de bestemming is toepassing van milieuzonering, waarbij de minst belastende activiteiten aan of in de directe nabijheid van de Hoofdstraat plaatsvinden. De voorbereiding van het bestemmingsplan vindt plaats in nauw overleg met vertegenwoordigers van de betrokken dorps-, buurt en ondernemersverenigingen.

Overigens worden op dit moment nog juridische procedures gevoerd tussen de gemeente en het bedrijf dat tot 1 februari 2017 ter plekke een bouw- en sloopbedrijf heeft uitgeoefend.

Het bericht Toekomstplannen voor terrein van bouw- en sloopbedrijf aan de Hoofdstraat in Midwolde verscheen eerst op InfoLeek.