Definitieve gunning basisondersteuning Westerkwartier aan Tintengroep

Definitieve gunning basisondersteuning Westerkwartier aan Tintengroep

WESTERKWARTIER – De colleges van de vier gemeenten in het Westerkwartier hebben na een zorgvuldige aanbestedingsprocedure de opdracht voor het uitvoeren van de basisondersteuning vanaf 1 januari 2019 definitief gegund aan de Tintengroep.

Basisondersteuning bestaat uit verschillende vormen van welzijnswerk zoals maatschappelijk werk, ondersteuning van de mantelzorg, buurtwerk en coördinatie van het vrijwilligerswerk. De Tintengroep zal voor de uitvoering een lokale stichting oprichten.

Op 5 september jl. vond al een voorlopige gunning plaats. Voorlopig omdat enerzijds aanbieder Vlechter, die in de dialoogfase is afgevallen, een kort geding had aangespannen. Anderzijds omdat er bij het aanbesteden van een opdracht een verplichte periode van 20 kalenderdagen zit tussen de voorlopige en de daadwerkelijk gunning. Inmiddels zijn beide voorlopigheden van de gunning afgehaald.

Op 18 september heeft de voorzieningenrechter een uitspraak gedaan in het kort geding met Vlechter. De rechter heeft de vorderingen van Vlechter afgewezen en de Westerkwartiergemeenten in het gelijk gesteld. Inmiddels is ook duidelijk dat geen van de afgevallen partijen in de inschrijvingsfase, binnen de 20 kalenderdagen na voorlopige gunning, bezwaar maakt. Hiermee is de definitieve gunning aan de Tintengroep een feit.

Introductie Tintengroep
Hoewel Tinten de opdracht heeft gekregen om de aanwezige kennis en ervaring van de huidige welzijnsorganisaties zoveel mogelijk over te nemen, zijn zij als werkgever en als aanbieder nieuw in het Westerkwartier. Samen met de gemeenten zal een zorgvuldig implementatietraject worden doorlopen. Onderdeel hiervan is een openbare introductiebijeenkomst in oktober. Tijdens deze bijeenkomst, waarin de Tintengroep wordt geïntroduceerd, vindt ook de officiële ondertekening van het contract plaats.

Aanleiding aanbesteding
Aanbesteden is geen doel op zich. De reden de basisondersteuning anders te willen organiseren, ligt in de decentralisaties. In 2015 hebben de gemeenten nieuwe taken gekregen op het gebied van de Jeugdwet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Participatiewet. Met deze nieuwe taken kregen de gemeenten ook de opdracht de ondersteuning aan inwoners dichterbij en meer in samenhang met elkaar te organiseren. Al voor de decentralisaties hebben de vier gemeenten de huidige welzijnspartijen gevraagd één opdracht voor het welzijnswerk te formuleren en de ondersteuning meer in samenhang met elkaar uit te voeren. Dit heeft niet tot het gewenste resultaat geleid, waardoor de gemeenten de opdracht de basisondersteuning anders te organiseren naar zich toe hebben getrokken.

Eind 2017 is onder andere samen met inwoners, welzijnswerkers, vrijwilligers en collega’s uit het sociaal domein een nieuwe opdracht geformuleerd voor de basisondersteuning. Tegelijkertijd is bestuurlijk verkend welke wijze van organiseren en financieren past bij deze nieuw geformuleerde opdracht. Aanbesteden lag hierin het meest voor de hand.

Zorg voor medewerkers en vrijwilligers
De vier colleges en betrokken medewerkers realiseren zich dat bovenstaande uitkomst grote gevolgen heeft voor de huidige welzijnsorganisaties, hun medewerkers en betrokken vrijwilligers(netwerken). De lokale stichting van de Tintengroep zal dan ook snel verbinding  met hen zoeken om de continuïteit zoveel mogelijk te waarborgen.

Henk Kosmeijer, burgemeester van Marum, namens de vier colleges: ”De impact is groot en daarom zien wij er de komende maanden ook op toe dat de overgang van de basisondersteuning in het Westerkwartier soepel en op een zorgvuldige wijze verloopt.”

Het bericht Definitieve gunning basisondersteuning Westerkwartier aan Tintengroep verscheen eerst op InfoLeek.