Begroting Westerkwartier: ambities waarmaken, ondanks zorgen over sociaal domein

Begroting Westerkwartier: ambities waarmaken, ondanks zorgen over sociaal domein

WESTERKWARTIER – “Een begroting waarbij we ons zorgen maken over de stijgende kosten in het Sociaal Domein, maar ook een begroting waarmee we onze ambities waar kunnen maken.” Zo omschrijft wethouder Bert Nederveen van financiën de begroting van 2020 van de gemeente Westerkwartier.

Dit is de eerste begroting van de heringedeelde gemeente waarin beleidskeuzes zijn verwerkt. “Het is een begroting met ambitie, waarmee we de gemeente een goede start geven. Zowel voor onze inwoners als onze positie in de regio.”

Ambities van het college
In de begroting van in totaal ruim 170 miljoen euro, is 3,2 miljoen vrijgemaakt om de ambities van het coalitieakkoord ‘Samen Westerkwartier Maken’ te realiseren. Hierbij heeft het college enkele speerpunten.

  • Maatregelen voor duurzaamheid en klimaat gaat het college onder meer bevorderen door inwoners via voorlichting, subsidies en duurzaamheidsleningen te ondersteunen bij de energietransitie. Hierbij is met name oog voor inwoners met een smalle beurs.
  • Het college zet in op preventie in het Sociaal Domein. Het gaat nog meer investeren in voldoende laagdrempelige, lichte en algemene voorzieningen, zodat minder beroep wordt gedaan op zware en relatief dure wmo-voorzieningen of jeugdzorg.
  • Leefbaarheid en vitaliteit in de dorpen gaat het college stimuleren door onder andere woningbouw en behoud van voorzieningen als dorpshuizen en multifunctionele centra.
  • Het college wil een goede en veilige infrastructuur. Zo wordt gewerkt aan zowel een vangrail langs het Van Starkenborghkanaal als aan afspraken over de aanleg van een fietspad Leek-Groningen. Ook komt er een verkeersvisie Westerkwartier.
  • Tot slot wil het college een tijdige invoering van de Omgevingswet in de gemeente en zet het in op ontwikkeling van de organisatie, voor uitstekende dienstverlening aan inwoners.

Zorgen om Sociaal Domein
Met ongeveer 40 procent gaat het grootste deel van de uitgaven naar het Sociaal Domein. In 2019 heeft de gemeente Westerkwartier 4,3 miljoen euro meerkosten voor jeugdzorg en wmo. Deze extra uitgaven kunnen vooralsnog opgevangen worden binnen de begroting. Het staat buiten kijf dat inwoners de zorg blijven krijgen die nodig is, maar voor het college is nu wel de grens bereikt waarbinnen de gemeente deze tegenvallers zelf wil opvangen. Samen met de andere Groninger gemeenten wordt het pleidooi gehouden voor meer Rijksgelden.

Hoe wordt dit betaald?
De ambities gaat het college deels bekostigen uit de opbrengst van de onroerendezaakbelasting (ozb). Die gaat in 2020 met 10 procent omhoog. Daarnaast zal het college bezuinigingen doorvoeren en extra extern geld aantrekken. De gemeente sluit het jaar 2020 af met een tekort van bijna 2 miljoen euro. Wethouder Nederveen: “Dit tekort wordt veroorzaakt door de extra kosten in het Sociaal Domein. We kunnen dit opvangen, omdat we in de meerjarenraming een verbeterd financieel beeld zien. Het tekort in 2020 kunnen we daarom dekken uit de algemene reserve en dat later weer aanvullen.” Woensdag 13 november vindt behandeling van de begroting plaats in de gemeenteraad.

Het bericht Begroting Westerkwartier: ambities waarmaken, ondanks zorgen over sociaal domein verscheen eerst op InfoLeek.