Kabinet breidt coronasteun voor ondernemers fors uit

Kabinet breidt coronasteun voor ondernemers fors uit

Zo keert de loonsubsidie NOW terug en verhoogt het kabinet de Tegemoetkoming Vaste Lasten. Met deze uitbreiding is bijna 2,2 miljard euro gemoeid. Deze uitbreiding van het steunpakket komt bovenop de coronasteun die het kabinet op 16 november 2021 aankondigde.

NOW
Ondernemers die tenminste 20 procent omzetverlies hebben door de coronamaatregelen kunnen voor de maanden november en december de NOW 5 aanvragen. Dat geldt dus ook voor de huidige periode met beperkingen. Met deze regeling kunnen ze hun personeel doorbetalen en medewerkers behouden. De NOW 5 vergoedt net als de eerdere regelingen ook de salarissen van medewerkers met een flexibel contract.

De NOW 5 kent grotendeels dezelfde voorwaarden als NOW 4. Zo is het vergoedingstarief opnieuw 85 procent. De referentiemaand voor de loonsom is september 2021. Het streven is dat werkgevers nog in december een subsidieaanvraag kunnen doen. Startende ondernemers die uiterlijk 30 september 2021 zijn begonnen kunnen een voorschot aanvragen voor de NOW 5-subsidie. Voor de NOW 5 is circa 1,5 miljard euro gereserveerd.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)
Voor het vierde kwartaal van dit jaar verhoogt het kabinet het subsidiepercentage van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) van 85% naar 100%. Ondernemers kunnen gebruikmaken van de TVL als zij meer dan 30% omzetverlies lijden ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019 of het eerste kwartaal van 2020. Het maximale subsidiebedrag dat een mkb-onderneming kan ontvangen wordt 550.000 euro en 600.000 euro voor niet-mkb-ondernemingen. Ook past het kabinet de staatssteungrens aan van 1,8 miljoen euro naar 2,3 miljoen euro nu de Europese Commissie die ruimte biedt. Daarnaast is de Europese staatssteungrens voor bedrijven in de visserij, land- en tuinbouw verhoogd. De nieuwe staatssteungrens geldt vanaf TVL Q4 2021.

Belastingmaatregelen
Het belastinguitstel voor ondernemers wordt verlengd tot eind dit jaar. Ondernemers die nooit eerder om uitstel hebben gevraagd of alle schulden al hebben afgelost, kunnen dit alsnog aanvragen. De kwartaalaangiftes over eind 2021 die normaliter in januari 2022 worden betaald vallen ook onder het uitstel.

De invorderingsrente, een prikkel om belastingschulden op tijd te betalen, blijft nog een half jaar langer op bijna nul (0,01%). Daarna gaat de rente stapsgewijs naar het oude niveau van 4%. Dit betekent dat op 1 juli 2022 het percentage invorderingsrente naar 1% gaat en op 1 januari 2023 naar 2%, om vervolgens in twee stappen uit te komen op 4% op 1 januari 2024.

Culturele en creatieve sector
Het kabinet maakt 68 miljoen euro vrij voor een specifiek steunpakket om de culturele sector te ondersteunen tot het eind van het jaar. Deze middelen behelzen een voortzetting van de eerdere specifieke steun: ondersteuning voor de BIS- en Erfgoedwetinstellingen en de meerjarig gefinancierde instellingen bij de Rijkscultuurfondsen, en ondersteuning voor makers via onder andere de rijkscultuurfondsen. De suppletieregeling bij het Fonds Podiumkunsten, die de capaciteitsbeperking in instellingen compenseert, wordt aangepast naar 85% van de kaarten.

Sport
Voor de amateursport worden de eerdere compensatieregelingen weer geopend voor compensatie van de vaste lasten en de huurkosten. Ook krijgen gemeenten de mogelijkheid om de ijsbanen en zwembaden te ondersteunen.

Ook de topsport wordt ondersteund vanwege het niet langer toestaan van publiek. De topsport kan onder meer gebruik maken van de reguliere steunmaatregelen TVL en NOW.

Krapte op de arbeidsmarkt
De huidige krapte op de arbeidsmarkt biedt werkzoekenden en zelfstandigen kansen op een nieuwe baan, een andere baan, of nieuwe opdrachten. Die kansen wil het kabinet helpen benutten door op korte termijn samen met werkgevers, uitzendbranche, gemeenten en UWV een extra impuls te geven aan de matching van werkzoekenden en werkgevers. Het kabinet stelt hiervoor 40 miljoen euro extra beschikbaar.

Balans
Aan deze ruimhartige steun kleven echter ook nadelen: het is verstorend voor de economie, komt niet altijd op de juiste plekken terecht en doet een groot beroep op belastingmiddelen. Het kabinet realiseert zich dat deze combinatie van sluitingen én ruimhartige compensatie op termijn onhoudbaar is. Dit vraagt zo snel mogelijk om een andere balans. Daarom heeft het kabinet wetsvoorstellen ingediend gericht op het verantwoord openhouden van de samenleving en economie, waaronder de brede inzet van een coronatoegangsbewijs op basis van 3G, en een juridische mogelijkheid om dat in bepaalde sectoren op basis van 2G te doen. Dit biedt de mogelijkheid om de komende tijd een andere balans te vinden tussen ondernemersrisico enerzijds en de inzet van publieke middelen anderzijds. Het kabinet voert hierover de komende tijd breed het gesprek, met onder meer de Tweede Kamer en werknemers- en werkgeversorganisaties.

Waar kunnen ondernemers en werkenden terecht?
Bij vragen over het steun- en herstelpakket corona kunnen bedrijven en werkenden kijken op rijksoverheid.nl/steunpakket. Ondernemers kunnen voor meer vragen ook terecht op de website van de Kamer van Koophandel: kvk.nl/corona. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Bel dan het adviesteam via 0800 – 2117. Werkenden en werkzoekenden kunnen daarnaast terecht op hoewerktnederland.nl.

Het bericht Kabinet breidt coronasteun voor ondernemers fors uit verscheen eerst op InfoLeek.

Hogere boetebedragen bij ontbreken energielabel woning

Hogere boetebedragen bij ontbreken energielabel woning

Landelijk – Vanaf deze maand gelden nieuwe boetebedragen als een woning bij verkoop of oplevering niet beschikt over een geldig energielabel. Het boetebedrag voor particulieren wordt € 435 (was € 170). Als een bedrijf de fout in gaat, dan volgt een boete van € 870 (was € 340).

Dit staat in de nieuwe beleidsregel die per 1 november van kracht is. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is namens Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving van energielabels van woningen.

Energieadviseur bezoekt woning voor registratie energielabel
Verkopers van woningen moeten op het moment van de verkoop en oplevering een geldig energielabel beschikbaar stellen aan de koper. Vanaf 1 januari 2021 moet hiervoor een energieadviseur ter plaatse de woning opnemen om de energieprestatieberekening te maken en het energielabel te registreren. Het verkrijgen van een vereenvoudigd energielabel, met beoordelen van bewijsmateriaal op afstand, is vanaf dit jaar niet meer mogelijk. Het oude boetebedrag was afgeleid van de kosten voor een vereenvoudigd label. Omdat het nieuwe energielabel duurder is, zijn de boetes naar boven bijgesteld voor voldoende afschrikwekkende werking.

1.090 boetes in 2021
Het afgelopen jaar heeft de ILT via registercontroles 1.090 boetes opgelegd aan personen of bedrijven die een woning zonder energielabel van de hand deden. Dit is voor de ILT te achterhalen door de overdrachtsgegevens van het Kadaster en de database met geldige energielabels van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland te vergelijken. De ILT blijft ook de komende tijd controleren op de aanwezigheid van energielabels bij de verkoop en oplevering van woningen.

Meer informatie
Energielabel woningen | Energielabel | Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) (ilent.nl)

Het bericht Hogere boetebedragen bij ontbreken energielabel woning verscheen eerst op InfoLeek.

Groningen niet in beroep tegen gasbesluit

Groningen niet in beroep tegen gasbesluit

Provincie – De Groningse overheden gaan niet in beroep tegen het gasbesluit van minister Blok. Wel leggen ze belangrijke punten over versnelling en realisatie van de versterking en gelijkheid en voortvarendheid in schadeafhandeling in een brief rechtstreeks bij minister Blok en minister Ollongren op tafel.

Groningers moeten die effecten nu echt gaan merken. Met de brief aan de ministers wil de regio een constructieve bijdrage leveren aan de gezamenlijke agenda voor de komende periode.

Over de hoogte van de gaswinning heeft minister Blok besloten dat NAM in het komende gasjaar maximaal 3,9 miljard kuub aardgas in een qua temperatuur gemiddeld jaar mag winnen. Dit is ruim onder het volume dat het Kabinet in 2018 verwachtte te moeten winnen. De sluiting van het Groningenveld is voorzien voor 2023 of 2024. Groningen heeft zich hiervoor lange tijd hard gemaakt en blijft erop aandringen dit zo snel mogelijk te doen. Om de sluiting te realiseren wordt in Zuidbroek nu gewerkt aan de bouw van een stikstoffabriek en wil de minister de gasopslag in Grijpskerk ombouwen. Minister Blok heeft in zijn besluit aangegeven dat de veiligheid van de inwoners rondom Grijpskerk wordt meegewogen in de procedures en besluiten. De regio vraagt de minister om het wettelijke bewijsvermoeden ook daar van kracht te laten worden om recht te doen aan de inwoners.

Vergroten beoordelings- en uitvoeringscapaciteit
Groningers ondervinden nog dagelijks problemen die hun leven beheersen. De regio heeft met de ministers afspraken gemaakt over de versterking. Hiermee is een belangrijke stap gezet, maar een groot deel van de problemen van onze inwoners rondom schade en versterken zijn nog niet opgelost. De regio doet daarom een beroep op minister Ollongren om de beoordelings- en uitvoeringscapaciteit (zowel typologisch als traditioneel) te vergroten en ook belangrijke randvoorwaarden zoals funderingsproblematiek bij versterking op te lossen.

Ongelijkheid opheffen in schade-afhandeling
Gaat het om de schade-afhandeling, dan ondersteunt de regio de mogelijkheden die het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) zoekt om de snelheid van de schade-afwikkeling op te schroeven. De regio wijst de minister er in de brief op dat het wettelijk bewijsvermoeden een belangrijk uitgangspunt is voor onze inwoners. De regio ziet dat inwoners wijzigingen in gebiedsafbakening ervaren als niet uit te leggen ongelijke behandeling en dat het tot sociale onrust leidt.

Minister Blok is systeemverantwoordelijk voor de gaswinning uit het Groningenveld en de regio houdt de minister daarmee ook verantwoordelijk voor de manier waarop schade wordt afgehandeld en vraagt de minister passende maatregelen te nemen om ongelijkheid op te heffen. Dit geldt ook voor inwoners die zowel schade door gaswinning als schade door andere mijnbouwactiviteiten ondervinden. Deze inwoners worden geconfronteerd met twee schadeloketten met een verschillend juridisch kader en werkwijze. De regio blijft aandringen om schade voor deze inwoners onder het wettelijk bewijsvermoeden te brengen en het IMG de bevoegdheid te geven deze schade af te handelen.

Jaarlijkse beoordeling gasbesluit
De Groningse overheden beoordelen jaarlijks het gasbesluit voor het volgend gasjaar. Een eventuele beroepsprocedure wordt ieder jaar opnieuw overwogen. De brief aan minister Blok en minister Ollongren is opgesteld door de provincie Groningen, de gemeenten Midden-Groningen, Het Hogeland, Eemsdelta, Groningen, Oldambt, Westerkwartier, Veendam, Pekela en Westerwolde, Veiligheidsregio Groningen en de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s.

Het bericht Groningen niet in beroep tegen gasbesluit verscheen eerst op InfoLeek.

Toch een 18 miljoen kostende nieuwe Bieb en Schoolcampus in Leek. VZ Westerkwartier: “Onbegrijpelijk dat deze raad onze inwoners hier volledig voor laat opdraaien”

Toch een 18 miljoen kostende nieuwe Bieb en Schoolcampus in Leek. VZ Westerkwartier: “Onbegrijpelijk dat deze raad onze inwoners hier volledig voor laat opdraaien”

Leek – Onbegrijpelijk, dat is wat het VZ-Westerkwartier raadslid Johan de Vries afgelopen dinsdagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering concludeerde. Dit sprak hij uit, nadat wel duidelijk werd dat alle andere fracties de voorstellen van VZ Westerkwartier niet zouden steunen.

Voorstellen VZ Westerkwartier
VZ wees als enige fractie het plan af. Het Leekster VZ raadslid de Vries pleitte namens de VZ fractie ervoor ,dat er ook een financiële bijdrage zou worden gedaan door het Rijk en door het schoolbestuur van RSG de Borgen. “ Laat niet onze inwoners alles moeten betalen” sprak hij .

In haar betoog gaf VZ aan dat we immers  als gemeenteraad in onze eigen wet hebben vastgelegd, dat een schoolrenovatie onze gemeente en dus de inwoners, niet teveel mag kosten. Dit valt volgens VZ niet te rijmen met een kostenpost van 18 miljoen.

Sterk Westerkwartier
Alleen de fractie van Sterk Westerkwartier gaf aan ook wat twijfels te hebben. Deze lagen op een ander vlak.  Harry Stomphorst vroeg zich namelijk af of  een investering van 35 miljoen voor nieuwbouw op de lange duur niet goedkoper zou uitvallen dan een renovatie van 18 miljoen.

Bijdrage door het schoolbestuur
VZ kwam met een motie (voorstel aan de raad) om het schoolbestuur van RSG de Borgen minimaal 50% van de kosten te laten meebetalen. Hiermee zou worden voorkomen, dat alleen de inwoners van de gemeente voor de 18 miljoen moeten opdraaien.

Wettelijk kan dit. De school bespaart volgens VZ met renovatie jaren aan onderhoudskosten uit als de gebouwen gerenoveerd worden (scheelt RSG de Borgen miljoenen). Hiervoor krijgt de Borgen wel elk jaar een paar miljoen vanuit het Rijk. De andere fracties wezen dit voorstel echter af.

Bijdrage door het Rijk
Volgens meerdere fracties valt deze renovatie onder een wettelijke zorgplicht voor de gemeente. Dit bestreed de fractie van VZ. De Vries: “Een voorstel om ook renovatie van scholen door de gemeenten te laten betalen is nog niet eens besproken in de 2e kamer en nog lang geen wet. We krijgen als gemeente hier dan ook geen cent van het Rijk voor”.

Daarom stelde VZ in haar 2e motie voor om de plannen uit te stellen, totdat het wel wettelijk geregeld is en Westerkwartier er geld vanuit het Rijk voor gaat krijgen. Wethouder Hielke Westra gaf aan dat hij ook dan hiervoor nog geen geld van het Rijk verwacht te krijgen.

Betaling van 18 miljoen goed uit te leggen aan de inwoners
Raadslid Joachim Bekkering van de PvdA gaf aan dat hij de keuze om alleen de gemeente hiervoor te laten betalen goed aan zijn kiezers en alle inwoners van Westerkwartier kan uitleggen. Dit als reactie op een vraag van de Vries, die wees op de onzekere financiële situatie van de gemeente en bang is, dat deze hoge uitgave in de toekomst ten koste kan gaan van de Leefbaarheid en Betaalbaarheid van gemeente Westerkwartier. De Vries; “De tijd zal het leren”

Het bericht Toch een 18 miljoen kostende nieuwe Bieb en Schoolcampus in Leek. VZ Westerkwartier: “Onbegrijpelijk dat deze raad onze inwoners hier volledig voor laat opdraaien” verscheen eerst op InfoLeek.

Google doet bijdrage van €18.500 voor het project Next Education van onder andere gemeente Westerkwartier

Google doet bijdrage van €18.500 voor het project Next Education van onder andere gemeente Westerkwartier

Westerkwartier – Het Google Data Center Community Grants Program heeft een bijdrage beschikbaar gesteld van € 18.500 aan het project Next Education. Google ondersteunt met dit programma innovatieve projecten met impact op het gebied van: onderwijs, algemeen economisch belang, overbruggen van de digitale kloof, duurzaamheid, gezondheid – wetenschap, en kunst – cultuur.

Project Next Education
Next Education is een project van de gemeente Westerkwartier, Stichting Quadraten, de Rijksuniversiteit Groningen en het Fablab Groningen. Het project is erop gericht om kinderen van de basisschool technische en academische vaardigheden te leren, waarmee ze maatschappelijke problemen kunnen oplossen. Wethouder onderwijs, Elly Pastoor, is erg blij met de bijdrage van Google. “Deze financiële bijdrage betekent dat er waardering is voor ons project. We zijn blij dat we hierdoor het project helemaal naar wens kunnen uitvoeren en we heel veel leerlingen en leraren kunnen bereiken. Ik vind het heel erg belangrijk dat we leerlingen op jonge leeftijd in contact brengen met onderzoek. Dat verruimt hun blik op de wereld.”

Leren anders te denken en onderzoeken
Aan het project nemen basisscholen deel van de Stichting Quadraten. Ook Wilma Drenth, lid van het College van bestuur van Stichting Quadraten is blij met de bijdrage van Google: “Eén van de kernwaarden van Quadraten is ondernemend handelen. Dat betekent voor ons dat we kinderen willen helpen om ‘out of the box’ te leren denken en dat we het onderzoekend vermogen willen vergroten, door de nieuwsgierigheid van het kind op te wekken. Daarnaast voelen we ons maatschappelijk verantwoordelijk en hebben we oog voor de ander en de omgeving. Dit alles komt samen in het project. Door deze bijdrage kunnen we doorgaan met dit project en daar zijn we heel blij mee.”

Onderzoeks- en computervaardigheden
In het project Next Education leren kinderen van groepen 6, 7 en 8 van de basisschool aan de hand van een maatschappelijk relevant vraagstuk hun onderzoeks- en computervaardigheden te verfijnen.

Bodemkwaliteit en Biodiversiteit
De onderzoeksopdracht bij het thema Bodemkwaliteit en Biodiversiteit is: onderzoek wat er nodig is om een moes- en of plantentuin te maken die verschillende dieren en planten stimuleert. Dit gebeurt met een stoeptegeltuin die thuis, op het schoolplein of een andere plek aanleggen, ook wel hun eigen ‘living lab’.

Begeleiding en kans op droomtuin
De leerlingen krijgen hulp van de Rijksuniversiteit en Fablab zodat ze meetinstrumenten kunnen maken, bijvoorbeeld een vochtmeter die ze zelf gaan programmeren met Microbit. Ook krijgen de kinderen begeleiding van leerlingen van het AOC Terra (School voor Groen Onderwijs). De deelnemende scholen kunnen 1500 euro winnen voor de daadwerkelijke aanleg van hun droomtuin.

Gelijke en betere kansen voor elk kind
De behoefte voor het project komt vanuit een wens van ouders, leraren en andere partijen in de samenleving om kinderen gelijke en betere kansen te geven in het vervolgonderwijs en in de samenleving. Het project draait om goed en actueel onderwijs. En om kinderen al op jonge leeftijd onderzoeksvaardigheden bij te brengen en bewust laten worden van maatschappelijke vraagstukken.

Het bericht Google doet bijdrage van €18.500 voor het project Next Education van onder andere gemeente Westerkwartier verscheen eerst op InfoLeek.