Al ruim 1500 reacties op enquête visie Hoofdwegenstructuur Westerkwartier

Al ruim 1500 reacties op enquête visie Hoofdwegenstructuur Westerkwartier

WESTERKWARTIER – een visie voor de hoofdwegenstructuur in haar gebied. Voor de herindeling had iedere gemeente in het Westerkwartier haar eigen visie op het wegennet en het onderhoud en de inrichting daarvan.

Met de vorming van de gemeente Westerkwartier vanaf 1 januari 2019 ligt nu de opgave te komen tot één gezamenlijke integrale visie Hoofdwegenstructuur Westerkwartier. Hiervoor heeft de gemeente inmiddels de wegen in het Westerkwartier geïnventariseerd en geanalyseerd. Hierbij zijn ook de provincie Groningen en omliggende gemeenten betrokken.

Enquête
De gemeente wil ook van haar inwoners weten hoe zij de wegen in de gemeente gebruiken en hoe hun ervaringen daarmee zijn. Daarvoor heeft de gemeente tot en met 23 februari een digitale enquête uitgezet. Meer dan 1500 inwoners hebben deze enquête ingevuld.

Verantwoordelijk wethouder Infrastructuur en Verkeer, Geertje Dijksta-Jacobi: “Westerkwartier is een plattelandsgemeente. Voor de bereikbaarheid en leefbaarheid van de dorpen is een goed wegennet van groot belang. We zijn blij met deze respons. Het geeft aan dat inwoners graag mee willen denken over onze wegen en het onderhoud en de inrichting daarvan. Ik wil dan ook iedereen, die de moeite heeft genomen de vragenlijst in te vullen, hiervoor bedanken.” 

Resultaten
De gemeente gaat nu aan de slag met het verwerken van de verzamelde gegevens. In het najaar presenteert de gemeente de resultaten tijdens inloopavonden op diverse plaatsen in de gemeente. De data en locaties van deze inloopavonden maakt de gemeente tijdig bekend. De opbrengsten van de enquête en de inloopavonden neemt de gemeente mee in het opstellen van de visie Hoofdwegenstructuur.

Het bericht Al ruim 1500 reacties op enquête visie Hoofdwegenstructuur Westerkwartier verscheen eerst op InfoLeek.

Dichtersfestival ‘Dichterbijwesterkwartier’ tijdens de Boekenweek 2020

Dichtersfestival ‘Dichterbijwesterkwartier’ tijdens de Boekenweek 2020

WESTERKWARTIER – De Boekenweek 2020 krijgt in de gemeente Westerkwartier een bijzonder feestelijke tint! Zaterdag 21 maart 2020 lezen belangrijke Noordelijke dichters hun gedichten en gaan in gesprek over hun dichterschap. Te horen is een unieke combinatie van twee stadsdichters van Groningen en de universiteitsdichter.

Kees Spiering zal de avond presenteren en tevens uit eigen werk voordragen. Het dichtersfestival vindt plaats in Grand Café & Logement ‘In ’t Holt’, Hoofdstraat 2 in Zuidhorn. De avond start om 20.30 uur. Inloop vanaf 19.45 uur.

Tickets kosten € 15.00 , studenten en CJP € 5.00- en kunnen besteld worden via de website www.dichterbijwesterkwartier.nl Tickets zijn ook verkrijgbaar aan de zaal.

Dit festival wordt georganiseerd door de Rotaryclub Groningen West. De opbrengst komt ten goede aan het Nico Solfonds. Dit fonds ondersteunt humanitaire projecten op het gebied van goede gezondheidszorg, bestrijding van armoede en ongeletterdheid.

Het bericht Dichtersfestival ‘Dichterbijwesterkwartier’ tijdens de Boekenweek 2020 verscheen eerst op InfoLeek.

College Westerkwartier biedt ruimte voor inpassing van hernieuwbare elektriciteit

College Westerkwartier biedt ruimte voor inpassing van hernieuwbare elektriciteit

WESTERKWARTIER – De visie hernieuwbare elektriciteit (duurzame energie uit windmolens en zonneparken) is vastgesteld door het college van de gemeente Westerkwartier.

In deze visie geeft de gemeente aan hoe ze het (grootschalig) opwekken van duurzame elektriciteit mogelijk wil maken, met behoud van het karakteristieke landschap in het Westerkwartier. De visie is opgesteld in samenspraak met de inwoners van het Westerkwartier.

“Niet dat het college nu de exacte locaties heeft vastgesteld, deze visie beschrijft de voorwaarden waaronder het zou kunnen” zegt wethouder Hielke Westra van de gemeente Westerkwartier. De opgave waar de gemeente Westerkwartier voor staat is groot. Het verbruik van elektriciteit in 2030 is geprognotiseerd op 0,588 TWh. “Dit zouden we in de gemeente ook zelf moeten produceren” aldus Westra.“ Dat is teveel om in de periode tot 2030 te realiseren, we gaan faseren. Daarom stelt het college met de ‘Visie Hernieuwbare Elektriciteit’ een ambitie vast om 0,35 TWh zelf te gaan produceren in het Westerkwartier.”

Aanleiding
Waarom deze visie? In de eerste plaats vanwege de opdracht die er ligt vanuit het Klimaatakkoord en de Regionale Energiestrategie (RES) voor de gemeenten. In de tweede plaats vanwege de grote hoeveelheid aanvragen die gemeente Westerkwartier ontvangt voor met name zonneweides. Deze aanvragers willen duidelijkheid over de haalbaarheid van hun initiatieven. Daarvoor zijn er kaders nodig in het Westerkwartier. De kaders worden ingegeven door de Provinciale Omgevings Verordening (POV).

Participatie
De visie is tot stand gekomen vanuit verschillende lagen (landschap, participatie en netwerk). Participatie is opgepakt door een uitgebreid proces met onder andere een digitale enquête en bijeenkomsten met betrokkenen, dorpsbelangen en energie coöperaties.

Landschap
De ruimtelijke kwaliteit in het Westerkwartier is hoog. In de visie is gekozen voor het beschermen en bewaken van het landschap. Er zijn twee potentiele gebieden aangewezen voor de ontwikkeling van grootschalige opwek. Dit betekent een ‘nee’ tegen grootschalige initiatieven elders in de gemeente. Het college onderzoekt binnen het aanstaande omgevingstraject rond de gaslocatie Grijpskerk naar een invulling die past in de energietransitie. Daarnaast lijkt het landschap van het heide- en veen ontginningengebied in het zuiden van de gemeente Westerkwartier zich mogelijk te lenen voor een gebiedstransformatie. Er zijn verschillende opgaven die op ons landschap afkomen. Te denken valt daarbij bijvoorbeeld aan klimaatadaptatie en het tegen gaan van veenoxidatie.

Erf
Zon op het dak vraagt om een goede stimuleringsaanpak. Daarin is nog veel mogelijk. Voorgesteld wordt om in het jaarplan duurzaamheid 2020 hier extra inzet op te plegen. Windmolens met een tiphoogte van 21 meter (ashoogte 15 meter) op erven en of bedrijfsterreinen zijn nu ook al toegestaan en worden actief gestimuleerd. Ook deze stappen worden mee genomen in het jaarplan duurzaamheid 2020 en de volgende jaren.

Dorpen
Westerkwartier stimuleert en faciliteert zonneparken die naar vorm en grootte van het dorp passen in het landschap. Deze zonneparken hebben gemiddeld een oppervlakte van 5 ha per dorp. Daarnaast faciliteert de gemeente initiatieven om te komen tot dorpsmolens waar deze passend zijn bij een dorp of een bedrijventerrein.

Wind grootschalig
De visie geeft aan dat ‘grootschalige’ wind (opstelling van windmolens vanaf 150 meter hoog) in de gemeente een optie kan zijn. Dit, onder de voorwaarde dat het slechts één lijnopstelling betreft die gekoppeld wordt aan óf de A7 óf het Van Starkenborghkanaal. Hiervoor is bovenregionale afstemming noodzakelijk. De vraag of deze afstemming er komt is afhankelijk van de uitkomsten van de resultaten van de RES. Tot 2030 lijkt dit nog niet aan de orde.

Het bericht College Westerkwartier biedt ruimte voor inpassing van hernieuwbare elektriciteit verscheen eerst op InfoLeek.

Collectief Groningen West zoekt weidevogelbeschermers

Collectief Groningen West zoekt weidevogelbeschermers

WESTERKAWRTIER – Nog even en de eerste weidevogels zitten weer op hun nesten in het Groningse boerenland. Deelnemers van het Agrarisch Collectief Groningen West (CGW) doen er alles aan om weidevogels een geschikte omgeving te bieden waar ze hun jongen groot kunnen brengen.

Denk aan maatregelen zoals uitgesteld maaien, extensief weiden en het aanleggen van plasdrasgebieden. Op percelen waar gewerkt wordt werken ze nauw samen met vrijwillige weidevogelbeschermers die de nesten in kaart brengen zodat ze beschermd kunnen worden. Er is dringend behoefte aan nieuwe beschermers. Daarom organiseert het CGW een cursus van twee avonden voor geïnteresseerden op 9 en 16 maart a.s. Iedereen is welkom.

Veldcoördinator Jaap van Gorkum van Collectief Groningen West: “Ervaring is altijd handig, maar geen vereiste om vrijwillige weidevogelbeschermer te worden. Tijdens een cursus van twee avonden leren de cursisten alles over weide- en akkervogels, hun (nest)gedrag, het opsporen van nesten, beschermingsmaatregelen, het werk van de boer en de organisatie van het vrijwilligerswerk. Daarna worden ze gekoppeld aan ervaren beschermers om praktijkervaring op te doen. Tussen half maart en half juni gaan ze aan de slag. Gemiddeld kost het een halve tot hele dag per week. Iedereen die weidevogels en het boerenland een warm hart toedraagt roepen we op om te komen”.

De cursus wordt gegeven in het kantoor van Collectief Groningen West aan de Albert Harkemaweg 70 in Aduard. De cursusavonden op 9 en 16 maart beginnen om 20.00 uur. Geïnteresseerden kunnen zich opgeven contact opnemen met Jaap van Gorkum via: jvangorkum@collectiefgroningenwest.nl of 0594-721013.

Het bericht Collectief Groningen West zoekt weidevogelbeschermers verscheen eerst op InfoLeek.

Informatiebrief gemeentelijke belastingaanslag door technische storing niet te vinden in ‘Berichtenbox’

Informatiebrief gemeentelijke belastingaanslag door technische storing niet te vinden in ‘Berichtenbox’

WESTERKWARTIER – Woensdag 26 februari ontvingen inwoners van de gemeente Westerkwartier, die de gemeentelijke belastingaanslag via MijnOverheid ontvangen, een bericht in de Berichtenbox.

In dit bericht werd gesproken over een bijlage met informatie over de gemeentelijke belastingen. Het gaat hier om een overzicht met informatie over de OZB en riool- en afvalstoffenheffing en niet om de aanslag zelf. De aanslag wordt vrijdag verstuurd.

Storing
De gemeente Westerkwartier meldde later vandaag dat door een technische storing het genoemde overzicht niet als bijlage is meegestuurd naar de Berichtenbox. Het kan zijn dat u, door deze storing, het bericht twee of drie keer hebt ontvangen.

De informatiebrief kunt u hier alsnog vinden: Informatieoverzicht Gemeentelijke belastingen 2020.pdf

Voor meer informatie kunt u terecht bij de gemeente Westerkwartier.

Het bericht Informatiebrief gemeentelijke belastingaanslag door technische storing niet te vinden in ‘Berichtenbox’ verscheen eerst op InfoLeek.

Detailhandelsvisie Westerkwartier gereed en ter inzage in de gemeente

Detailhandelsvisie Westerkwartier gereed en ter inzage in de gemeente

WESTERKWARTIER – Vanaf september 2019 is er in de gemeente Westerkwartier gewerkt aan een nieuwe Detailhandelsvisie. In het visietraject hebben ondernemers en ondernemersverenigingen meegedacht.

Tijdens het hele traject heeft een begeleidingsgroep geformeerd vanuit de ondernemersverenigingen meegedacht. Wethouder Elly Pastoor is blij met de samenwerking met de ondernemersverenigingen en wil deze samenwerking graag voortzetten bij de uitvoering van de visie.

Alle inspanningen hebben er toe geleid dat het concept van de Detailhandelsvisie klaar is. Om iedere geïnteresseerde de mogelijkheid te geven om de visie in te zien ligt deze van dinsdag 25 februari tot en met dinsdag 7 april 2020 ter inzage bij de 4 publieksbalies van de gemeente.

U kunt de visie dan ook vinden op www.westerkwartier.nl. De reacties worden meegenomen in de raadsbehandeling van de visie.

In de visie is een analyse gemaakt van de trends en ontwikkelingen in de detailhandel. Samen met de begeleidingsgroep is daarna gekeken wat dit betekent voor de dorpen in onze gemeente. Het stuk wordt afgesloten met een uitvoeringsprogramma. Wanneer de gemeenteraad instemt met de visie zal het vervolgtraject ook samen met de ondernemersverenigingen in de verschillende dorpen worden gedaan.

Op maandagochtend 16 maart is er een inloopbijeenkomst waarbij iedereen vragen kan stellen over de visie. De inloopbijeenkomst is van 9.30 uur tot 12.30 uur in het gemeentehuis van Zuidhorn.

De planning is dat de visie wordt behandeld tijdens de raadsvergadering van 27 mei. Hierna  start het uitvoeringsprogramma van de visie.

Het bericht Detailhandelsvisie Westerkwartier gereed en ter inzage in de gemeente verscheen eerst op InfoLeek.

42.000 euro voor natuurvlees en vleesvervanger; Natuurvleescoöperatie opgericht in het Westerkwartier

42.000 euro voor natuurvlees en vleesvervanger; Natuurvleescoöperatie opgericht in het Westerkwartier

WESTERKWARTIER/PROVINCIE – De provincie investeert 27.000 euro in de oprichting van een coöperatie voor natuurvlees. Naar de ontwikkeling van een verbeterde shiitake paddenstoel-teelt gaat een bedrag van 15.000 euro.

De provincie Groningen vindt in de landbouw en de veeteelt niet alleen de opbrengst belangrijk, maar ook een betere balans met de natuur. Dit is relevant omdat de landbouw en veeteelt samen zo’n 70 procent van het oppervlak in Groningen gebruiken.

Westerkwartier
Met subsidie van de provincie richt de Gebiedscoöperatie Westerkwartier een natuurvleescoöperatie op. De coöperatie gaat rundvee duurzaam houden en het vlees op duurzame wijze bewerken en verkopen. Hiervoor worden natuurterreinen beheerd door Staatsbosbeheer en duurzame voedselketens in de noordelijke regio gebruikt. Het bevorderen van de ecologische en landschappelijke kwaliteit van de regio staan hierbij centraal.

Shiitake
IGro gaat in Tjuchem aantonen dat de biologische kweek van shiitake paddenstoelen haalbaar is. De huidige manier van kweken op stro en zaagsel heeft als nadeel dat er te veel reststoffen in de paddenstoel achterblijven. Het is de bedoeling dat de paddenstoelen straks worden gekweekt op boomstammen. Het bedrijf werkt hiervoor samen met Staatsbosbeheer. Voor het enten van de shiitake op de stammen, wordt er samengewerkt met sociale werkplaatsen.

Als de methode blijkt te werken, kan het voor geïnteresseerde akkerbouwers met wat ruimte op bijvoorbeeld hun erf een laagdrempelig gewas worden met een goede opbrengst. Shiitake is een vezelrijke vleesvervanger die rijk is aan vitamine B, C en D.

Het bericht 42.000 euro voor natuurvlees en vleesvervanger; Natuurvleescoöperatie opgericht in het Westerkwartier verscheen eerst op InfoLeek.

Westerkwartier vraagt opheldering van de NAM na aardbeving

Westerkwartier vraagt opheldering van de NAM na aardbeving

WESTERKWARTIER – Het college van de gemeente Westerkwartier vraagt de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) om opheldering na de aardbeving die afgelopen zaterdag bij Opende plaatsvond.

De beving had een kracht van 1.4 op de schaal van Richter en zat op een diepte van 3 kilometer.

Reactie wethouder Westra
Wethouder Hielke Westra: “Ik wil van de NAM weten waardoor deze beving is ontstaan. De beving vond plaats op drie kilometer diepte, de diepte waar aardgas gewonnen wordt. Het lijkt aannemelijk dat de beving te maken heeft met gaswinning uit onderliggend gasveld.” De gemeente Westerkwartier staat ook in contact met de Friese buurgemeenten.

Schade melden
Omdat het schadeprotocol voor kleine gasvelden nog in ontwikkeling is, kunnen inwoners die naar aanleiding van de beving in Opende schade willen melden dit doen via de website van de NAM.

Het bericht Westerkwartier vraagt opheldering van de NAM na aardbeving verscheen eerst op InfoLeek.

CDA – Westerkwartier vraagt aandacht vanwege de wachttijden bij de brug in Gaarkeuken

CDA – Westerkwartier vraagt aandacht vanwege de wachttijden bij de brug in Gaarkeuken

WESTERKWARTIER – Vrijdag 24 januari heeft het CDA flyers uitgedeeld aan wachtende automobilisten bij Gaarkeuken.

Hiermee werd er aandacht gevraagd voor deze problematiek. Dit onder andere in verband met de mogelijkheid om verkeersknelpunten aan te geven in de enquête die de gemeente Westerkwartier heeft uitgezet. Daarnaast zet de CDA-fractie zich in voor de Lelylijn. Dit is een snellere spoorverbinding vanuit Groningen naar Amsterdam via Drachten, Heerenveen en Joure, met onder andere een station bij Leek.

Enquête
Ook wil het CDA een betere verbinding vanuit het noorden van het Westerkwartier naar de A7 en een goede veilige fietsverbinding tussen Leek en Zuidhorn. Het CDA roept ieder op om de enquête voor 10 februari in te vullen. Dit via: www.westerkwartier.nl/hoofdwegenstructuur. Het resultaat is voor het CDA een basis voor de aanpak van de verkeersproblematiek in het Westerkwartier.

Het bericht CDA – Westerkwartier vraagt aandacht vanwege de wachttijden bij de brug in Gaarkeuken verscheen eerst op InfoLeek.

Politiebureau Leek 2 jaar dicht voor metamorfose naar hoofdbureau gemeente Westerkwartier

Politiebureau Leek 2 jaar dicht voor metamorfose naar hoofdbureau gemeente Westerkwartier

LEEK – Op vrijdag 14 februari 2020 zal het politiebureau in Leek de deuren sluiten voor de duur van ongeveer 2 jaar. Het pand wordt verbouwd, omdat het op termijn het politiebureau van de politie Westerkwartier wordt.

Dit betekent dat tijdens de verbouwing politiemedewerkers van het basisteam Westerkwartier vanuit het politiebureau Zuidhorn gaan werken. Na de verbouwing zal het bureau in Leek in gebruik worden genomen. Deze verandering zal naar verwachting de komende twee jaar in beslag nemen en heeft geen invloed op de dienstverlening.

Aanpassingen huisvesting
Door de gemeentelijke herindeling is het basisteam Groningen Ommelanden West gewijzigd in het basisteam Westerkwartier. Basisteams van de politie volgen de gemeentegrenzen. Bij deze nieuwe situatie is gekeken naar de meest passende huisvesting. Er is gekozen voor een centraal politiebureau in Leek. Het huidige bureau in Zuidhorn zal op een nader te bepalen tijdstip verdwijnen als politielocatie. 

Dienstverlening van de politie
Om de dienstverlening richting de burgers van het Westerkwartier niet in het geding te laten komen, gaat het basisteam Westerkwartier meer flexibel werken. Door effectiever gebruik te maken van digitale middelen, zijn politieagenten steeds minder aan een bureau gebonden om de burger te bedienen. Een groot deel van het contact met de politie gebeurt tegenwoordig al via digitale wegen. Uiteraard hebben we ook oog voor de burger die digitaal minder vaardig is. Denk hierbij aan contactmomenten in een wijk, waar een (wijk)agent aanspreekbaar en bereikbaar is.


Het bericht Politiebureau Leek 2 jaar dicht voor metamorfose naar hoofdbureau gemeente Westerkwartier verscheen eerst op InfoLeek.