Groningenveld in oktober op de waakvlam

Groningenveld in oktober op de waakvlam

Landelijk – Staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) heeft afgelopen maandag de Tweede Kamer laten weten dat het Groningenveld in oktober dit jaar, zoals toegezegd, op de waakvlam gaat. Het kabinet wil het Groningenveld in 2023 kunnen sluiten want dit is de enige manier om de veiligheid in Groningen te herstellen en om onzekerheid voor omwonenden op termijn weg te nemen.

Vanwege de onzekere geopolitieke ontwikkelingen heeft Vijlbrief er voor gekozen om dit jaar nog geen putten definitief te sluiten. Dit betekent dat het voorlopige winningsniveau van de waakvlam uitkomt op circa 2,8 miljard Nm3.

Huidige gasjaar
De gaswinning uit het Groningenveld is in de periode tussen 1 april en vandaag lager uitgevallen dan verwacht. De oorzaak hiervan is onder andere een lager daadwerkelijk verbruik, mede vanwege warm weer, en een hogere inzet van de bestaande stikstofinstallaties. Dit betekent dat het winningsniveau aan het eind van het gasjaar lager uit kan komen dan de op 1 april jl. verwachte 4,5 miljard Nm3. Dit creëert de mogelijkheid om de tegenvaller door de vertraging in de bouw van de stikstofinstallatie Zuidbroek op te vangen en de gaswinning te handhaven op het eerder vastgestelde niveau van 4,5 miljard Nm³. Zo gaat de vertraging in Zuidbroek niet ten koste van vulling van gasopslagen.

Leveringszekerheid
Het kabinet doet er alles aan om de leveringszekerheid van gas voor komende winter te garanderen. Minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) heeft vandaag de eerste fase van een gascrisis afgekondigd: de ‘vroegtijdige waarschuwing’. Daarmee wordt het Bescherm en Herstelplan Gas geactiveerd en moeten gasbedrijven dagelijks getailleerde informatie over gasleveringen met de overheid delen. Daarnaast heeft het kabinet de productiebeperking voor kolencentrales voor 2022 tot en met 2024 per direct ingetrokken. Dat betekent dat de kolencentrales weer op vol vermogen mogen produceren, waardoor er minder gas nodig is voor de productie van elektriciteit door gascentrales.

Staatssecretaris Hans Vijlbrief: “We doen wat we kunnen om te zorgen dat er voor komende winter voldoende gas is. Zo zetten we, om gas te besparen, de kolencentrales in en om maximale flexibiliteit te houden, sluiten we in oktober nog geen putten. Dat vind ik, gezien de geopolitieke situatie, verstandig. Maar zoals ik steeds heb gezegd is het belangrijk dat we het Groningenveld vanaf oktober dit jaar enkel nog gebruiken als reservemiddel. Alleen in het allerlaatste geval, als de veiligheid van mensen in het geding is omdat we bijvoorbeeld geen gas meer hebben om ziekenhuizen te verwarmen, te koken of dieselolie te maken, komt mogelijke inzet van het Groningenveld ter discussie.”

Doordat het kabinet maximaal flexibel wil zijn blijven voorlopig alle putten open en hierdoor komt de minimumflow uit op circa 2,8 miljard Nm³. Het veld kan volledig sluiten in oktober 2023 of 2024, wanneer de geopolitieke situatie dat toelaat.

Het bericht Groningenveld in oktober op de waakvlam verscheen eerst op InfoLeek.

N372 in Leek tijdelijk gedeeltelijk gestremd vanwege onderhoud

N372 in Leek tijdelijk gedeeltelijk gestremd vanwege onderhoud

Leek – Vanaf dinsdag 21 juni 09:00 uur tot vrijdag 24 juni 18:00 uur is de N372 tussen de aansluiting met de Oosterheerdstraat en de J.P. Santeeweg te Nietap afgesloten.

Tijdens de stremming wordt er onderhoud uitgevoerd aan de tunnel. Weggebruikers wordt geadviseerd om de omleidingsroute te volgen.

Het bericht N372 in Leek tijdelijk gedeeltelijk gestremd vanwege onderhoud verscheen eerst op InfoLeek.

Noordelijke provincies werken samen aan toezicht en handhaving natuur

Noordelijke provincies werken samen aan toezicht en handhaving natuur

Provincie – De provincies Drenthe, Fryslân en Groningen zetten hun samenwerking voort met het nieuwe Boa-convenant “Groene handhaving”. Voor het behoud van de natuur en de veiligheid in het buitengebied werken veel partijen samen.

De Buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa’s) spelen daarbij een belangrijke rol. Het convenant ‘Groene handhaving’ maakt het weer mogelijk dat de ‘groene’ Boa’s in elkaars natuurgebieden kunnen toezicht houden en handhaven. Ook kan hierdoor de beperkte Boa-capaciteit gezamenlijk efficiënter worden ingezet.

Wegens succes verlengd
In 2016 is het convenant “Groene handhaving” ondertekend door 15 partijen. Deze partijen zijn verschillende Boa-werkgevers, politie Noord-Nederland en het Openbaar Ministerie. Het oude convenant is verlopen. Alle betrokken boa-werkgevers willen graag verder met het convenant. De drie provincies hebben daarom een nieuw convenant opgesteld. Het convenant wordt nu ter ondertekening aan de partijen voorgelegd, zodat het daarna weer in werking kan treden.

Beschermen van planten en dieren
Het aantal bezoekers in de natuur neemt toe. Die groeiende waardering voor de natuur is positief, maar brengt ook nieuwe uitdagingen met zich mee. Voor het beschermen van planten en dieren is het belangrijk dat bezoekers van natuurgebieden zich aan de regels houden, zoals hond aan de lijn en op de paden blijven. Vooral in het voorjaar is de natuur kwetsbaar. Dan zijn er vele broedende dieren en beginnen de planten met een nieuw groeiseizoen.

Samenwerking goed voor de natuur
Door de samenwerking kunnen de ‘groene’ Boa’s er, bijvoorbeeld tijdens het broedseizoen beter op toezien dat er verantwoord gerecreëerd, verbouwd of gesnoeid wordt. Het nieuwe Boa-convenant draagt zodoende bij aan de bewustwording, bescherming en instandhouding van onze (kwetsbare) natuur en de soorten die daarin leven.

Het bericht Noordelijke provincies werken samen aan toezicht en handhaving natuur verscheen eerst op InfoLeek.

Bij nieuwe opleving corona wil het kabinet de samenleving zo lang mogelijk open houden

Bij nieuwe opleving corona wil het kabinet de samenleving zo lang mogelijk open houden

Landelijk – De samenleving zo open en veilig als mogelijk houden – dat is het uitgangspunt van de corona langetermijnstrategie. Om hiervoor te zorgen heeft het kabinet een basisparaatheid voor vaccineren, monitoren, testen en traceren, en wordt een juridisch instrumentarium voorbereid om maatregelen, zoals afstand houden, te kunnen treffen als dat nodig is.

In de langetermijnstrategie, die minister Kuipers vandaag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd, is ook nadrukkelijk een rol voor de verschillende sectoren, maatschappelijke doelgroepen en de samenleving zelf weggelegd. Preventief kunnen we met elkaar al veel doen. Zo zijn sectoren bezig met plannen die beschrijven hoe zij omgaan met een potentiële opleving van het virus.

Het epidemiologisch beeld is nu gunstig: een relatief laag aantal besmettingen en weinig nieuwe opnames in de ziekenhuizen en op de IC’s. Het RIVM geeft wel aan dat we rekening moeten houden met een mogelijke opleving van het virus en de opkomst van nieuwe varianten. De situatie is anders dan de afgelopen twee jaar. Nederland is beter voorbereid en beschermd, vooral dankzij de opbouw van onze beschermingsgraad. Dat komt doordat veel mensen gevaccineerd zijn of eerder een infectie met het coronavirus hebben doorgemaakt. Die bescherming neemt af over tijd. Daarom bereiden we ons voor op verschillende scenario’s, waarin het aantal besmettingen weer toeneemt.

Zicht op het virus
Het RIVM houdt zicht op het virus door nieuwe oplevingen zo vroeg mogelijk te signaleren met instrumenten zoals rioolwatersurveillance, het monitoren van het aantal opnames in ziekenhuizen en op IC’s, de situatie in de verpleeghuizen en de internationale situatie. Het RIVM houdt de bescherming tegen het virus in de gaten door te kijken naar de vaccinatiegraad, het doen van onderzoek naar de (langetermijn-) effectiviteit van de coronavaccins en serologisch onderzoek.

Voorbereiding: testen en vaccineren
De GGD heeft een basiscapaciteit testen en vaccineren beschikbaar en kan snel opschalen wanneer nodig. Zelftesten bij klachten is het uitgangspunt, maar als het nodig is kan de GGD opschalen voor testen. Voor vaccineren is de huidige basiscapaciteit 300.000 vaccinaties per week, dit kan naar 500.000 in drie weken en naar wekelijks 1,5 miljoen vaccinaties binnen zes weken. Het ministerie van VWS houdt er rekening mee dat in de komende maanden nieuwe vaccinatierondes nodig zijn. Indien nodig is er voldoende voorraad coronavaccins om de hele Nederlandse bevolking een herhaalvaccinatie aan te bieden. Het RIVM en de Gezondheidsraad blijven adviseren over de noodzaak voor een herhaalprik. Diverse farmaceuten werken momenteel aan aangepaste coronavaccins, zoals voor de omikronvariant. Zodra aangepaste vaccins op de Europese markt verschijnen, kan Nederland binnen de huidige aankoopcontracten van dezelfde farmaceut, de vaccins die we dan nog tegoed hebben, omzetten naar de nieuwe.

Het Maatschappelijke Impact Team
Er komt een Maatschappelijk Impact Team dat adviseert over de sociale, maatschappelijke en economische impact van coronamaatregelen. Jolande Sap wordt kwartiermaker en beoogd voorzitter van dit Maatschappelijk Impact Team. Het Maatschappelijk Impact Team staat naast het Outbreak Management Team en zal parallel daaraan adviseren over de bredere maatschappelijk impact van voorgestelde maatregelen. Het staat het Maatschappelijk Impact Team vrij om ook ongevraagd advies te geven.

Zorgketen optimaliseren
Eén van de doelen van het coronabeleid is om de zorg voor iedereen toegankelijk te houden. Het is belangrijk dat de (reguliere) zorgketen goed kan blijven functioneren, ook bij een opleving van het virus. De zorg heeft zich dan ook voorbereid op een komende coronagolf na het advies van de Taskforce Ondersteuning optimale inzet zorgmedewerkers. Er wordt gewerkt aan een optimale en flexibele inzet van zorgmedewerkers. Op basis van de aanbevelingen van het expertteam COVID ziekenhuiszorg bevordert het kabinet een effectieve inzet van de bestaande capaciteit in de hele zorgketen. Belangrijk hierbij is bijvoorbeeld de brede inzet van nieuwe initiatieven in de zorg die in de afgelopen twee jaar succesvol zijn gebleken, maar nog niet in het hele land zijn toegepast. Het kabinet vraagt het LNAZ en de ROAZ- regio’s er voor te zorgen dat deze initiatieven tijdig in het hele land worden toegepast.

Sectoren
De overheid heeft zich voorbereid op een opleving van het virus, maar tegelijkertijd kan iedereen bijdragen aan het openhouden van de samenleving. Bijvoorbeeld door je te houden aan basisadviezen zoals handen wassen, thuis te blijven bij klachten, dan een zelftest te doen, te ventileren en de geadviseerde vaccinaties te halen. Het kabinet is verder ook het gesprek aangegaan met sectoren om samen te werken aan een langetermijnaanpak van corona. Ondernemers en instellingen hebben de afgelopen twee jaar veel ervaring opgedaan en weten welke preventieve maatregelen en interventies het beste in de praktijk werken. Sectoren als het onderwijs, de culturele sector, sport, busvervoer, contactberoepen en de reisbranche hebben al voorstellen gedaan. Sectoren noemen een registratie- en gezondheidscheck van bezoekers vaak als werkbare maatregel. Ook looproutes, kuch- en spatschermen en vaste zitplaatsen zijn voor sectoren reële opties. De komende maanden blijft het kabinet in gesprek met de sectoren om hun plannen verder vorm te geven. Er worden maatregelenladders per sector gemaakt, oplopend van minder ingrijpende naar zwaardere maatregelen. Bij een nieuwe opleving van het virus staan de uitgewerkte sectorplannen aan de basis van het coronabeleid als ze voldoende solide zijn. Alleen bij zwaarwegende redenen kan van de sectorplannen worden afgeweken: als er sprake is van een zwart scenario, kunnen verdergaande maatregelen onvermijdelijk zijn.

Het uitgangspunt van het kabinet daarbij is het sluiten van scholen of de kinderopvang te allen tijde voorkomen, vanwege de impact op de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Onderwijs ligt bij het treffen van eventuele maatregelen onderop de stapel. Er zal slechts sprake zijn van een (gedeeltelijke) sluiting als er een virus(variant) komt, waarbij scholieren, studenten en personeel in de scholen en onderwijsinstellingen direct gevaar lopen.

Kwetsbaren
Het openhouden van de samenleving vraagt om een preventieve aanpak, gezond verstand en is de verantwoordelijkheid van ons allemaal. In het bijzonder heeft het kabinet in de voorbereidingen voor de langetermijnstrategie aandacht voor kwetsbare groepen en mensen die nog steeds de impact van de epidemie aan den lijve ondervinden, zoals mensen met langdurige klachten na corona, ondernemers met schulden en jongeren. Sectoren is ook gevraagd rekening te houden met medisch kwetsbaren. Sectoren weten zelf wat het beste werkt om hun klanten, bezoekers, leerlingen en medewerkers met een kwetsbare gezondheid te blijven verwelkomen en het kabinet denkt hierin met hen mee.

Het bericht Bij nieuwe opleving corona wil het kabinet de samenleving zo lang mogelijk open houden verscheen eerst op InfoLeek.

Eind deze week zomerse tot tropische temperaturen verwacht

Eind deze week zomerse tot tropische temperaturen verwacht

Landelijk – De temperatuur loopt de komende dagen steeds verder op en aan het eind van de week worden zomerse tot tropische temperaturen verwacht aldus Weeronline.nl.

Vooral vrijdag en zaterdag kan het in het zuiden en zuidoosten 30 graden of meer worden. Zaterdag neemt de kans op onweersbuien toe en waarschijnlijk wordt het vanaf zondag minder warm.

Vandaag komt de temperatuur op veel plaatsen weer boven 20 graden uit en de dagen daarna wordt het alleen maar warmer. Woensdag en donderdag stijgt het kwik in het binnenland naar 25 tot 28 graden. In de kustprovincies is het 22 tot 25 graden en voor velen zijn dat hele aangename temperaturen. Smeer je wel goed in, want de zonkracht is deze week 7 tot 8 en de onbeschermde huid verbrandt snel.

Hete lucht uit Spanje
Vrijdag en zaterdag stroomt zeer hete lucht vanuit Spanje naar onze streken en vooral in het zuiden en zuidoosten kan het op meerdere plaatsen tropisch warm worden met temperaturen van 30 graden en meer. Hoe warm het precies wordt moet nog worden afgewacht. Het is niet de eerste keer dat de temperatuur ergens in het land oploopt naar tropische waarden. Op 18 mei werd voor het eerst de 30 graden al bereikt.

Mogelijk krijgt een groter deel van het land met hitte te maken. Mocht de temperatuur in De Bilt oplopen naar 30 graden of meer dan is dat de eerste officiële tropische dag van het jaar. Als dit vrijdag gebeurt, dan is de eerste tropische dag in De Bilt net als vorig jaar op 17 juni. Overigens bleef het vorig jaar bij die ene officiële tropische dag.

Vanaf zaterdagmiddag neemt de kans op onweersbuien toe en waarschijnlijk wordt het vanaf zondag een stuk minder warm met in de loop van volgende week maxima rond 20 graden.

Het bericht Eind deze week zomerse tot tropische temperaturen verwacht verscheen eerst op InfoLeek.

Jong en oud geniet van Paardenshow in Peize

Jong en oud geniet van Paardenshow in Peize

Peize – De negentiende editie van de Paardenshow was een grandioos succes. Het evenement trok maar liefst tweeduizend toeschouwers. Ze zagen zondagmiddag een wervelende, zeer gevarieerde show, onder perfecte omstandigheden.

Vast onderdeel op het evenement zijn tuigpaarden, welke beoordeeld werden door een jury. Bijzonder was de dressuurclinic en Pas de Deux door het Friezenteam Groningen, waarbij paard en amazone vrijwel gelijk zijn gekleed. Spektakel van de bovenste plank waren de shows van team Josh Clemens, met onder meer de primeur met roofvogels. Verder op het programma: trickriding; acrobatiek op paarden. Er was ook een demonstratie van politiehonden, eigendom van Appie Kamps. De speciaal afgerichte honden bleken niet alleen meesters in het vangen van boeven, maar kunnen ook rekenen, zoals getoond werd.

Kinderen werden nauw betrokken bij de show. Ze mochten meedoen met schapendrijven met bordercollies, het Vliegend Tapijt, er was een speciale knuffelhoek met kleindieren en een Reptielenshow. De zeer gevarieerde show verliep prima, op een klein incident na.  Voorzitter Roelof Huizing van het paardensportcomité noemde de Paardenshow super geslaagd.

Ook burgemeester Klaas Smid van Noordenveld was lovend: ‘zo mooi en gevarieerd. Alle complimenten aan de organisatie.’  Volgend jaar wordt voor de laatste keer de Paardenshow gehouden.


Het bericht Jong en oud geniet van Paardenshow in Peize verscheen eerst op InfoLeek.

KC Rodenburg vergeet te scoren tijdens de wedstrijd tegen Kinea

KC Rodenburg vergeet te scoren tijdens de wedstrijd tegen Kinea

De Knipe/Leek – Zaterdag 12 juni stond de wedstrijd Kinea 1 – KC Rodenburg 1 op het programma.

Aan het begin van de wedstrijd was het duidelijk dat de doelpunten duur waren. Halverwege de eerste helft stond het 3-3. In het restant van de eerste helft was het stuivertje wisselen waarbij het verschil nooit groter is geworden dan 2 punten. Rodenburg wist ondanks de vele gemiste kansen te rusten met een 6-7 voorsprong.

Na rust kwam Kinea scherp uit de kleedkamers en wist uiteindelijk een marge van 3 doelpunten op te bouwen. De HHZ-formatie moest veerkracht tonen om nog een keer aan te haken. Dit lukte, met nog twee minuten stond de stand van 12-12 op het scorebord.

Uiteindelijk zorgde een strafworp ervoor dat de overwinning naar Kinea ging. Woensdagavond 15 juni worden de wedstrijden tegen Oerterp/VKC ingehaald in Oerterp, beginnende om 19.00uur.

Het bericht KC Rodenburg vergeet te scoren tijdens de wedstrijd tegen Kinea verscheen eerst op InfoLeek.

Ruim 2,4 miljoen verkeersovertredingen in eerste vier maanden 2022

Ruim 2,4 miljoen verkeersovertredingen in eerste vier maanden 2022

COVID-19 speelde de afgelopen jaren een substantiële rol in de maatschappij. De effecten daarvan in het verkeer waren daarbij ook waarneembaar. Het beeld in de eerste vier maanden van dit jaar is anders. Zo is de stijging van het aantal verkeersovertredingen in de eerste vier maanden van 2022 zeer waarschijnlijk verklaarbaar door toenemende verkeersactiviteiten nadat coronamaatregelen werden versoepeld.

Stijging
Een stijging van het aantal geconstateerde verkeersovertredingen op grond van de Wahv is onder meer te zien in de op kenteken geregistreerde overtredingen: 2.294.041 in de eerste vier maanden van dit jaar, tegen 2.065.079 in dezelfde periode van vorig jaar. Het aantal staande houdingen is gedaald: van 168.483 in het eerste tertiaal van 2021, naar 146.631 in diezelfde periode van 2022. Dit zal deels het gevolg zijn van prioriteitskeuzes door het lokaal gezag en de politie bij de inzet van capaciteit. Ook zijn tijdens de acties van politievakbonden voor een nieuwe cao minder boetes uitgeschreven en kregen in plaats daarvan bestuurders bij een staande houding vaker een waarschuwing.

Snelheid
De meest geconstateerde verkeersovertredingen zijn voor te hard rijden. In de eerste vier maanden van dit jaar ging het om 1.981.082 boetes wegens overschrijding van de maximumsnelheid, tegen 1.815.021 in dezelfde periode vorig jaar. Het grootste deel van de snelheidsovertredingen wordt op kenteken geregistreerd.

In het eerste tertiaal van 2022 zijn 918.035 snelheidsovertredingen geconstateerd met behulp van flitspalen, tegen 720.366 in 2021. Bij mobiele radarsets was een daling te zien van 495.976 boetes voor te hard rijden in de eerste maanden in 2021 naar 438.881 dit jaar. Het aantal geconstateerde snelheidsovertredingen met trajectcontrolesystemen is gestegen van 554.308 in het eerste tertiaal van 2021 naar 586.058 dit jaar.

Buitenlandse verkeersovertreders
In de eerste vier maanden van 2022 zijn ook meer verkeersovertredingen geconstateerd op buitenlandse kentekens. Het aantal verkeersboetes op grond van de Wahv dat naar een buitenlandse verkeersovertreder is verstuurd, steeg van 167.139 in het eerste tertiaal 2021 naar 227.642 dit jaar.

Het viermaandelijks overzicht van de verkeersboetes op grond van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv), ofwel Wet Mulder, wordt samengesteld door het ministerie van Justitie en Veiligheid, de politie, het CJIB en het Openbaar Ministerie (OM).

Het bericht Ruim 2,4 miljoen verkeersovertredingen in eerste vier maanden 2022 verscheen eerst op InfoLeek.

Spectaculaire lichtende nachtwolken weer te zien

Spectaculaire lichtende nachtwolken weer te zien

Landelijk – Tijdens de periode met de langste dagen is de grootste kans om lichtende nachtwolken te zien. In de nacht van dinsdag op woensdag zijn ze al te zien geweest, maar de omstandigheden worden nog beter. Regionaal klaart het namelijk breed op.

Eén tot anderhalf uur na zonsondergang en voor zonsopkomst zijn de condities het gunstigst. Met temperaturen rond 15 graden is het dan nog redelijk aangenaam buiten.

Door het rustige juniweer verlopen de komende avonden en nachten geregeld met regionale brede opklaringen en blijft er kans om lichtende nachtwolken te zien. Ongeveer een uur tot anderhalf uur na zonsondergang en voor zonsopkomst is de kans het grootste om lichtende nachtwolken te zien.

Dit zijn lichtende nachtwolken
Lichtende nachtwolken zijn de hoogste wolken die in onze atmosfeer voorkomen en bevinden zich op ongeveer 85 km hoogte. Ter vergelijking: de meeste sluierwolken bevinden zich op ongeveer 10 km. Kleine stofdeeltjes uit de ruimte zijn verantwoordelijk voor het ontstaan van lichtende nachtwolken. IJskristallen ontstaan op deze minuscule deeltjes en weerkaatsen vervolgens het zonlicht, dat na zonsondergang nog wel op deze wolken valt, richting de aarde. In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, geven de wolken zelf dus geen licht.

Het bericht Spectaculaire lichtende nachtwolken weer te zien verscheen eerst op InfoLeek.

SDM dansteam New Chapter Europees Kampioen 2022

SDM dansteam New Chapter Europees Kampioen 2022

Bottrop/Westerkwartier – Pinkstermaandag deed wedstrijdteam New Chapter van dansschool SDM (met leslocaties in Marum, Leek, Buitenpost, Surhuisterveen, Grijpskerk, De Wilp, Zevenhuizen) mee aan het EK van Varsity Europe in Bottrop Duitsland.

Dit is een internationale danswedstrijd met o.a. hiphop, jazz, modern en cheerleadcategorieën. Het team, wat traint in Marum mocht uitkomen in de categorie hiphop t/m 13 jaar en wist in Bottrop 1e te worden, oftewel Europees Kampioen 2022!

Op 8 en 9 juli kan je o.a. deze dansers in actie zien tijdens de SDM Eindshow in het MartiniPlazaTheater in Groningen. Meer info en kaartverkoop via: www.s-d-m.nl

Het bericht SDM dansteam New Chapter Europees Kampioen 2022 verscheen eerst op InfoLeek.